Liva Fiscale Advocaten BV – Algemene Voorwaarden – Versie maart 2021

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Liva aan de Cliënt en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Liva en de Cliënt.

  Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de Cliënt aan Liva, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt zouden zijn.
   
 2. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

 

Artikel 3. Contractspartij van de Cliënt

 1. De advocaten verbonden aan Liva verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Liva. Liva is de enige contractspartij van de Cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.
   
 2. Uitzonderlijk kan een advocaat verbonden aan Liva een dossier in eigen beheer behandelen. In dergelijk geval zal de overeenkomst met en de eventuele correspondentie van de advocaat die een dossier in eigen beheer behandelt zulks uitdrukkelijk vermelden (bijvoorbeeld als volgt: “Dit dossier is een eigen dossier van mr. [...] en geen dossier van Liva” en/of door het hanteren van een eigen briefpapier of een eigen emailadres).

  Wanneer een advocaat verbonden aan Liva een dossier in eigen beheer behandelt, is uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt.
   
 3. Op de website van Liva kan de Cliënt steeds terugvinden bij welke orde van advocaten de advocaten verbonden aan Liva ingeschreven zijn, aan welke beroepsregels (deontologische regels) de advocaten verbonden aan Liva onderworpen zijn en waar die beroepsregels geconsulteerd kunnen worden.

 

Artikel 4. Voorwerp van de dienstverlening

 1. De dienstverlening van Liva kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure, of een optreden als lasthebber.

  Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Liva bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig of nuttig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen of uitbreiden.

  De Cliënt gaat akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing of uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.
   
 2. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat, dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Liva geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.
   

 3. De plaats van uitvoering van de verbintenissen van Liva is op de zetel van Liva.
   

 4. Behoudens specifieke schriftelijke overeenkomst, verstrekt Liva geen advies met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige verwerking van eender welke transactie of verrichting tot dewelke de Cliënt beslist en die voortvloeit uit de diensten geleverd door Liva, haar lasthebbers en aangestelden. Liva zal niet gehouden zijn eender welke juridische of wettelijke aangelegenheid te behandelen die niet in de opdrachtbrief, gesloten door Liva en de Cliënt, werd opgenomen.
   

 5. In het kader van haar dienstverlening kan Liva bepaalde ideeën mondeling bespreken met de Cliënt of ontwerpen van advies voorleggen. Liva zal geen enkele aansprakelijkheid dragen indien de Cliënt of enige andere partij beslist te steunen op, te handelen op basis van, of er van afziet te handelen op basis van dergelijke mondelinge adviezen of ontwerpen van adviezen.

 

Artikel 5. Interne taakverdeling

 1. Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk en schriftelijk verzet, kan Liva naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.

  Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de Cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband.

  De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.
   
 2. De Cliënt wordt op de hoogte gebracht van de gegevens van de advocaat die zijn dossier behandelt.

 

Artikel 6. Loyale samenwerking – informatie-uitwisseling – verwerking van persoonsgegevens – vermoeden van onderlinge vertegenwoordiging bij meerdere Cliënten

 1. De Cliënt verstrekt aan Liva, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Liva, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken.

  Liva is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt, of door laattijdige verstrekking van informatie door de Cliënt.
   
 2. De Cliënt verleent aan Liva, en bij uitbreiding aan de advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden van Liva, uitdrukkelijk de toestemming om de persoonsgegevens nodig of nuttig voor de uitvoering van de Opdracht (zoals desgevallend bepaald in de Opdrachtbrief) te verwerken en dit conform de Privacyverklaring van Liva. De Privacyverklaring kan steeds worden geraadpleegd op de website van Liva (https://liva-advocaten.be/) en kan tevens kosteloos worden opgevraagd door te mailen naar info@liva-advocaten.be.
   
 3.  Liva informeert de Cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier.
   
 4. Liva herinnert de Cliënt eraan dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen. In het bijzonder herinnert Liva de Cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikels 1017 tot 1024 van het Gerechtelijk Wetboek en diens uitvoeringsbesluiten. Op basis van deze wetsbepalingen (A) wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, (B) omvatten deze kosten onder meer een rechtsplegingsvergoeding, d.i. “een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”, en (C) wordt het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding volgens complexe regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen vastgesteld. Voor andere procedures – strafprocedures, administratieve procedures enz. – gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.
   
 5. Indien Liva in een dossier de belangen van meerdere Cliënten behartigt, mag zij ervan uitgaan dat deze Cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen.
   
 6. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende Cliënten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij een zelfde overeenkomst, leden van eenzelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden of geassocieerde vennootschappen, vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, of vennootschap en achterman zijn.

 

Artikel 7. Beroep op derden

 1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening nuttig of noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan Liva.

  Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings)zitting, enz.) door een plaatselijke advocaat.
   
 2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals buitenlandse en/of gespecialiseerde advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg, al dan niet stilzwijgend, met de Cliënt.
   
 3. De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd.

  De vergoedingen/erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden, behoudens afwijkend schriftelijk akkoord tussen de Cliënt en Liva.

  Indien dergelijke kosten door Liva voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt.

 

Artikel 8. Vergoeding

 1. Liva zal haar werkzaamheden, kantoorkosten, doorgerekende kosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur.

  Dergelijke aanrekening gebeurt in principe maandelijks of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen, en alleszins op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de BTW-wetgeving. Liva mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden.

  Het bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: (A) erelonen, (B) kantoorkosten en/of (C) andere kosten. Verdere specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de Cliënt toegestuurd.
   
 2. De verrichte werkzaamheden worden onder de post erelonen aangerekend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden zij aangerekend op basis van de gepresteerde tijdseenheden en volgens de basisuurtarieven die door Liva gehanteerd worden voor de advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden die de werkzaamheden verricht heeft/hebben.

  Een tijdseenheid beloopt één tiende van een uur. Iedere aangevatte tijdseenheid kan in rekening gebracht worden als een volledige tijdseenheid. Het tarief per tijdseenheid bedraagt één tiende van het uurtarief.

  De basisuurtarieven die door Liva gehanteerd worden, worden vermeld in de opdrachtbrief tussen Liva en de Cliënt.

  Liva mag het basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht, doch steeds in onderling overleg met en mits akkoord van de Cliënt.

  De Cliënt kan het actuele statuut van iedere advocaat verbonden aan Liva – dat doorheen de tijd kan evolueren in functie van o.a. toegenomen ervaring – steeds terugvinden op de website van Liva.

  De erelonen afgesproken tussen de Cliënt en Liva worden jaarlijks geïndexeerd aan een tarief van 3% van het voorafgaande basisuurtarief en dit per kalenderjaar. Het moment van de uitvoering van de prestaties (en dus niet het moment van facturatie) bepaalt of de prestaties onder het vroegere dan wel de geïndexeerde tarieven worden aangerekend.

  Ingeval in een zaak een gunstige beslissing uitgesproken wordt en/of de zaak met een gunstig resultaat afgehandeld wordt, heeft Liva het recht om een succes fee in rekening te brengen. Deze succes fee kan, naar keuze van Liva en behoudens afwijkende schriftelijke afspraken hieromtrent, bestaan in:

  - het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
  - het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage dat (tenzij anders overeengekomen werd) maximaal 20 procent bedraagt van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
  - het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.
   
 3. Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden onder de post kantoorkosten volgende kosten begrepen (limitatief):

  - administratieve kosten verbonden aan het openen van een nieuw dossier;
  - algemene administratieve kosten inzake dactylografie, cliëntenidentificatie en AML;
  - portkosten voor gewone en aangetekende briefwisseling binnen België (in de mate redelijk in verhouding tot totale erelonen dossier);
  - kosten van afdrukken en kopies die binnen kantoor kunnen worden gemaakt (in de mate redelijk in verhouding tot totale erelonen dossier);
  - verplaatsingskosten binnen België, hetgeen omvat kosten voor wagen, brandstof, parkeertickets, doch exclusief kosten van verblijf, taxi en eventuele restaurantkosten (deze laatsten vallen onder de “andere kosten”);
  - kosten van fax en telefonie binnen België en internet;
  - kosten van facturatie; en
  - auditbrieven

  Voormelde kantoorkosten worden forfaitair aangerekend op basis van 5 procent van de aangerekende erelonen.

  Liva en de Cliënt kunnen onderling en schriftelijk andere formules voor de berekening van de erelonen en de kantoorkosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in:

  - de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per aanleg;
  - de aanrekening van enkel het schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief gerecupereerd kunnen worden door de Cliënt);
  - de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per tijdsperiode (bijvoorbeeld per jaar) dat pro rata periodiek (in principe maandelijks) gefactureerd wordt.
   
 4. De kosten die Liva heeft voorgeschoten en geen kantoorkosten zijn, zoals hierboven gedefinieerd, worden onder de post “andere kosten” afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk betaalde of gedragen kosten. Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en nog te vermeerderen met het toepasselijk BTW-percentage.
  Enkel op de voorgeschoten kosten zal, onder de voorwaarden bepaald in de BTW-wetgeving, geen BTW aangerekend worden. Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411 –NR 78-80) van 20 november 2013 verduidelijkt en preciseert de toepasselijkheid van de BTW-wetgeving op de advocatuur.
   
 5. Liva behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschotfactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de (integrale) betaling ervan.

  Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt aan Liva betaalt voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur.

  In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.

  Aan nieuwe Cliënten wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. Voorschotten kunnen steeds worden gevraagd wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisen en/of kosten moeten worden voorgeschoten.
   
 6. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, moet hij deze binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd protesteren.
   
 7. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan.

  Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, heeft Liva, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen:

  - het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling; evenals
  - het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van €50), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), indien een gerechtelijke invordering noodzakelijk zou zijn.

  Tevens heeft Liva in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen.

  Liva is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.
   
 8. Indien Liva in een zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §7 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt of Cliënten Liva haar factuur heeft opgemaakt.
   
 9. De plaats van betaling is op de zetel van Liva.
   
 10. In de gevallen waar de BTW-wetgeving het opmaken van een factuur niet verplicht stelt (i.h.b. ten aanzien van particuliere cliënten die handelen buiten iedere professionele activiteit) kan Liva eventueel, wanneer zij dit wenselijk acht, ervoor opteren om in de plaats van of voorafgaand aan een factuur een (provisioneel) betalingsverzoek (i.e. een staat van erelonen en kosten) aan de Cliënt te richten.

  Alle voorgaande bepalingen i.v.m. de facturen opgemaakt door Liva gelden naar analogie voor ieder dergelijk betalingsverzoek.

 

Artikel 9. Derdengelden

 1. Liva stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt onverwijld door aan de Cliënt. Indien Liva een bedrag niet onverwijld kan doorstorten, brengt zij de Cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
   
 2. Liva mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.
   
 3.  Liva stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onverwijld door aan deze derden.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Ingeval van een kennelijke toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening van Liva (daaronder ook begrepen beroepsfouten van de advocaten verbonden aan Liva die hun diensten verrichten in naam en voor rekening van Liva) kan de Cliënt uitsluitend Liva aansprakelijk stellen, maar niet de vennoten van Liva, de mandatarissen van Liva, de aangestelden van Liva en/of de advocaten verbonden aan Liva.

  Liva kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen van derden (daaronder ook begrepen (gespecialiseerde en/of buitenlandse) advocaten die niet verbonden zijn aan Liva en die door haar worden ingeschakeld), zelfs niet indien deze derden hun vergoeding/erelonen en kosten aan Liva zouden aanrekenen en/of deze derden als een onderaannemer van Liva aanzien zouden worden. Liva kan immers niet instaan voor de competenties van deze derden die niet haar eigen competenties zijn. Liva kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van derden die door haar of door de Cliënt op haar aanraden worden ingeschakeld. Het staat de Cliënt vrij rechtstreeks met de ingeschakelde derden contractuele afspraken (over hun aansprakelijkheid) te maken.
   
 2. De Orde van Vlaamse Balies (verzekeringnemer) sloot met Amlin Insurance SE (leidende verzekeraar), Zurich Insurance plc, Belgium Branch (medeverzekeraar) en KBC Verzekeringen NV (medeverzekeraar) een verzekeringsovereenkomst “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits NV, B-2140 Borgerhout (België), Plantin en Moretuslei 297) met polisnummer LXX034899.

  De verzekerden onder deze verzekeringsovereenkomst zijn onder meer:

  "C. de Ordes van Advocaten van de Vlaamse Balies, van zodra ze aangesloten zijn op deze polis; 
  F. alle advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de advocaten-stagiairs van de onder C. vermelde verzekerden, of die opgenomen zijn op een EU-lijst. Zijn eveneens verzekerd de advocaten-associaties of -vennootschappen waarin de verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen voor schadeverwekkende feiten door de verzekerden of door deze vennootschappen of associaties begaan;
  G. alle aangestelden in rechte en in feite van de verzekerden vermeld onder A., B., C., D., E. en F., en alle personen voor wie deze verzekerden burgerlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden.”


  De dekking van deze verzekeringsovereenkomst geldt voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013 en die aangegeven zijn tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voor de verzekerden die vanaf die datum aangesloten zijn. Voor de andere geldt de dekking vanaf hun datum van aansluiting ingevolge kennisgeving door de Orde van Vlaamse Balies.

  De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de verzekeringsovereenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

  De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringsovereenkomst – bedraagt maximaal €2.500.000 per schadegeval.
  Een afschrift van deze verzekeringsovereenkomsten wordt op verzoek van de Cliënt kosteloos aan hem ter beschikking gesteld.
   
 3. De aansprakelijkheid van Liva voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet.

  De Cliënt kan aldus geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door de verzekeraar van Liva wordt uitgekeerd voor het schadegeval vermeerderd met de gebeurlijke vrijstelling die de verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst ingehouden heeft.

  De aansprakelijkheid van Liva voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten is in ieder geval beperkt tot het bedrag van €25.000 per schadegeval.

  De voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Liva zijn niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is door het opzet van Liva en/of van een advocaat die verbonden is aan Liva en/of van een aangestelde van Liva.

  Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht zijn de voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Liva niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is (A) door zowel het opzet als de grove schuld van Liva, van een advocaat die verbonden is aan Liva, van een aangestelde van Liva of van een lasthebber van Liva of (B) door het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, behoudens overmacht.
   
 4. De Cliënt vindt voornoemde verzekeringen van Liva voldoende. Indien de Cliënt evenwel wenst dat Liva een aanvullende verzekeringsovereenkomst afsluit, dienen Liva en de Cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekeringsovereenkomst ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend.
   
 5. De beperkingen van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet, zullen steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn.
   
 6. Liva is gemachtigd om namens de Cliënt, en zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van die laatste, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
   
 7. De Cliënt blijft verantwoordelijk en zal alleen aansprakelijk zijn voor, onder andere (A) het nemen van managementbeslissingen en het uitoefenen van managementfuncties, (B) het aanduiden van een of meer personen die de passende vaardigheden, kennis en/of ervaring bezitten, bij voorkeur op het niveau van het senior management, om toezicht te houden op de diensten verstrekt door Liva, haar aangestelden en lasthebbers, (C) het evalueren van de adequaatheid van diensten verstrekt door Liva, haar aangestelden en lasthebbers, (D) het aanvaarden van verantwoordelijkheid van de diensten verstrekt door Liva, haar aangestelden en lasthebbers en (E) het opzetten en in stand houden van interne controles met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het controleren van lopende activiteiten.
   

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Liva gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm of welke drager, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Liva toegekende opdracht.
 

Artikel 12. Beëindiging – gevolgen van de beëindiging

 1. Onverminderd andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen Liva en de Cliënt hebben zowel de Cliënt als Liva het recht om die overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

  Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan Liva de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van Liva om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, mocht de Cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie).

  De opzegging moet schriftelijk gebeuren, aangetekend en tegen ontvangstbewijs, en gaat in vanaf haar verzending.
   
 2. De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen evenals, zo een gunstige afwikkeling van het dossier verwacht werd, in voorkomend geval de succes fee zoals hierboven gedefinieerd.

  Liva maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt. Liva bezorgt de Cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug. Met de eindfactuur wordt het dossier beëindigd, zelfs bij gebreke van teruggaaf van het dossier aan de Cliënt.
   
 3. Liva is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Cliënt, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden.
   
 4.  De beëindiging van de overeenkomst tussen Liva en de Cliënt en van de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt m.b.t. de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen.
   
 5. Door voornoemde beëindiging neemt de termijn van artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek een aanvang

 

Artikel 13. Archivering

 1. Liva archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van in principe tien jaar. Als de omstandigheden dat verantwoorden, kunnen andere bewaringstermijnen worden gehanteerd.
   
 2. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden.
   
 3. Na voormelde bewaarperiode wordt het dossier definitief vernietigd.

 

Artikel 14. Tevredenheid
 

 1. Indien de Cliënt ontevreden is over de verrichte werkzaamheden van een advocaat van Liva, kan de Cliënt hieromtrent overleggen met de advocaat zelf.

  Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt voor de Cliënt, wordt op diens verzoek een andere advocaat-vennoot van Liva aangewezen om de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen om tot een oplossing te komen.
   
 2. Liva streeft optimale dienstverlening na. Liva kan bij de beëindiging van iedere opdracht de medewerking van de Cliënt aan een tevredenheidsonderzoek vragen. Door middel van een antwoordformulier wordt aan de Cliënt de gelegenheid geboden om zijn ervaringen schriftelijk mee te delen aan Liva. De medewerking van de Cliënt aan dergelijk onderzoek is geheel vrijwillig en vrijblijvend.

  Op grond van de toepasselijke deontologische regelgeving, kan Liva bij gelegenheid de naam van een Cliënt aanwenden voor marketingdoeleinden en/of in een context die kan worden beschouwd als reclame verricht door advocaten.

 

Artikel 15. Personeel

Liva en de Cliënt komen onderling overeen om geen personeel van de andere partij rechtstreeks of onrechtstreeks aan te spreken, tewerk te stellen of te rekruteren indien deze personen in de zes maanden voorafgaand aan dergelijke handeling direct betrokken waren bij de dienstverlening onder deze overeenkomst. De schade uit niet-naleving van deze clausule wordt geschat op zes maanden vergoeding van het betrokken personeelslid. Van deze clausule kan in onderling overleg tussen Liva en de Cliënt worden afgeweken.

 

Artikel 16. Identificatieplicht

Het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 3, artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993. De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik een aantal administratieve verplichtingen te vervullen en bepaalde transacties te melden. Op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht is de advocaat verplicht de identiteit van de Cliënt te controleren. De Cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens meedeelt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil. Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

 

Artikel 17. Wijziging

 1. Liva behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt Liva de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Zulks kan desgevallend geschieden via de website van Liva.
   
 2. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

 

Artikel 18. Ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid

 1. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
   
 2. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel als mogelijk benadert.
   
 3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is.
   
 4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief gesloten tussen Liva en de Cliënt primeert de opdrachtbrief.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 1. Alle overeenkomsten tussen Liva en de Cliënt (inbegrepen hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en (post-contractuele) gevolgen) zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
   
 2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.
   
 3. Partijen laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, de zaak oproepen tot minnelijke regeling voor het bevoegde gerecht of voor een daartoe bevoegde instantie bij de orde van advocaten.
   
 4. Ingeval een geschil tussen Liva en de Cliënt voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de gerechten van 9300 Aalst (m.n. het vredegerecht van het tweede kanton van Aalst, de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, of de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde) en, voor zover van toepassing, door en met eerbiediging van de deontologische regels van de bevoegde deontologische overheden.

 

 

 

 

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies voor website-optimalisatie en statistieken. Voor meer info lees onzeprivacyverklaring